Mając na względzie treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, tzw. RODO) które obowiązuje od 25 maja 2018 r. oraz przywiązując ogromną wagę do prawidłowości i transparentności przetwarzania i ochrony przez Biuro Handlowe JOTA Sp. z o.o. danych osobowych, prosimy o zapoznanie się w informacjami zamieszczonymi poniżej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Biuro Handlowe JOTA sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie koło Poznania (62-006), ul. Gnieźnieńska 33 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041957, NIP 777-24-32-594 o kapitale zakładowym wynoszącym 452.000,00 zł2.

2. Nasze dane kontaktowe

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu +488158800 albo pisząc maila na adres rodo@jota.net.pl

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Jeżeli Ciebie albo firmę z ramienia której działasz łączy z nami umowa albo jeżeli jesteśmy w trakcie negocjowania warunków takiej umowy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych albo w związku z zadanym przez Ciebie pytaniem, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie dla potrzeb marketingowych albo w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a szczególnie po to, żeby przesłać Ci oczekiwaną przez Ciebie informację. Wtedy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

4. Kiedy usuniemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane usuniemy z zasobów Biura Handlowego JOTA Sp. z o.o. po upływie czasu niezbędnego do realizacji umowy przedłużonego o czas przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego. Twoje dane zostaną zatem usunięte z naszych zasobów po upływie okresów przedawnienia zobowiązań zgodnie z odnośnymi przepisami prawa i o ile dalsze przechowywanie danych nie będzie wymagane przez szczególny przepis prawa. Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody ich przechowywanie trwać będzie do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Chcemy, żebyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby należycie chronić Twoje dane osobowe

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest oczywiście dobrowolne, jednakże niepodanie niezbędnych danych uniemożliwi nam zrealizowanie albo zawarcie umowy na Twoją rzecz albo na rzecz firmy, z ramienia której działasz albo uniemożliwi nam wykonanie przez nas na Twoją rzecz działań marketingowych, w tym – uniemożliwi udzielenie Ci odpowiedzi na zadane nam pytanie.

6. Pamiętaj, że masz prawo do:

dostępu do Twoich danych osobowych
sprostowania Twoich danych osobowych
usunięcia Twoich danych osobowych
żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
przenoszenia Twoich danych osobowych

7. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody masz prawo cofnięcia Twojej zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Prawo do wniesienia skargi

Możesz też wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

nr tel. 22 531 03 00

nr fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.pl

godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000 (10:00 – 13:00)

9. Twoje dane osobowe nie będą profilowane.

10. …ani nikomu przekazywane, ani nikomu przekazywane, chyba, że będzie to konieczne dla prawidłowego wykonania umowy lub świadczenia usługi. Możemy oczywiście przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, jeżeli będzie to wymagane przez przepis prawa. Twoje dane osobowe mogą być także ujawniane podmiotom wspierającym działania Biura Handlowego JOTA Sp. z o.o., takim jak serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie księgowe, prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery.